ตรวจสอบการรับรายงาน  เข้ารับรายงาน

 

 

ส่งรายงาน

รายงาน

ผู้ส่ง/หน่วยที่ส่ง
/รายละเอียด

ผู้รับรายงาน
ไฟล์ที่ส่ง
 

หมายเหตเพื่อความรวดเร็วในการส่ง กรณา zip ไฟล์ก่อนส่งทุกครั้ง 

redhatphpmysql