หมายเหตุ.*ยกเลิกการบันทึกในสำนักระบาด มาบันทึกในส่วนของ สสจ.แทน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ติดปัญหา โทร 082-1372793

ล็อกอิน  
username
password

 

หมายเหตุ user ในระดับตำบล ให้เข้าระบบด้วย username=รหัสสถานบริการ สปสช.5 หลัก password=รหัสสถานบริการ สปสช.5 หลักเช่น ช่อง username ระบุ 00021 ช่อง password ระบุว่า 00021 เป็นต้น